Stowarzyszenie realizować ww. cele będzie m.in.: inicjując, organizujac, koordynując lub wspierając (organizacyjnie, merytorycznie, rzeczowo lub finansowo):

 • prowadzenie przedstawicielstw i biur lobbingowych przy instytucjach: krajowych, wspólnoty europejskiej (UE), międzynarodowych i ponadnarodowych,
 • projekty o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów
 • programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju: demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji,
 • programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin,
 • programy informacyjne, służące krzewieniu wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich i ekonomicznej samodzielności,
 • programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin,
 • programy wydawnicze,
 • programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych,
 • współpracę z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego, centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej oraz instytucjami wspólnotowymi przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Lubelszczyzny,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu,
 • organizację imprez promocyjnych,
 • porozumień umożliwiających lubelskim podmiotom gospodarczym sprzedaż towarów w innych krajach,
 • wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • integrację społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem, promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem.